New Stoutson trestle on Rough ground
Tresel with full saw trestle
The Stoutson Tresel